KONTAKT:
Arleta Krusik
pokój nr 17
tel: 052 35 92 228

Opracowano na postawie:

Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 44 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ( Dz. U. z 2022 r.     poz. 1276).


 1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów.

1) O zwrot kosztów ubiegać się mogą pracodawcy, którzy zobowiążą się zatrudniać przez okres 36 m-cy osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotną lub poszukującą pracy i nie pozostającą w zatrudnieniu.   

2) Jednocześnie pracodawcy:

 1. a) nie mogą posiadać zaległych zobowiązań wobec PFRON, Urzędu Skarbowego oraz ZUS (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych);
 2. b) muszą prowadzić działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy;
 3. c) muszą zobowiązać się do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji związanej z udzieloną pomocą  ze środków PFRON.

 

 1. Warunki ubiegania się pracodawcy o zwrot kosztów.

1) Refundacja kosztów w w/w zakresie stanowi dla przedsiębiorców pomoc de minimis,         do której mają zastosowanie odpowiednio: 

 1. a) rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r w sprawie stosowania 107  i  108  Traktatu o funkcjonowaniu unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1 z późn. zm.);
 2. b) rozporządzenie Komisji (UE) nr  1408/2013  z  dnia  18  grudnia  2013 r. w  sprawie  stosowania    107  i  108  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de   minimis   w sektorze rolnym   (Dz.  Urz.  UE  L  352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.) albo
 3. c) rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str.45).

2) Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis, o której mowa w pkt 1, należy dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych.

3) Zwrot kosztów nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia [przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20, pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2021 r.  poz. 291, z późn. zm.)] za każde utworzone stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.

 

 1. Złożenie wniosku.

Wnioskodawca ubiegający się o zwrot kosztów składa wniosek w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:

          - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

          - wyciąg z  Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego - w przypadku osób       

          prawnych,

          - umowę spółki cywilnej potwierdzoną w Urzędzie Skarbowym,

          - w szczególnych przypadkach koncesje lub pozwolenie na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z odrębnymi przepisami, wymaga takiej koncesji lub pozwolenia;

 1. kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać wyposażone stanowiska pracy;
 2. odpowiednio: bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans, w pozostałych przypadkach – roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata (w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata, należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy), wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego;
 3. zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON;
 4. kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej N I P;
 5. aktualne zaświadczenie z banku o numerze rachunku bankowego, posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych;
 6. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 

 1. Okoliczności brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Przy rozpatrywaniu wniosku o zwrot kosztów, bierze się pod uwagę w szczególności:

 1. kondycję finansową Wnioskodawcy, uprawdopodobniającą zapewnienie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy;
 2. rentowność produkcji i usług;
 3. wkład Wnioskodawcy w wyposażenie stanowisk pracy;
 4. potrzeby lokalnego rynku pracy;
 5. liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu;
 6. koszty wyposażenia stanowiska pracy;
 7. okres działania oraz doświadczenie pracodawcy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 8. wysokość posiadanych środków Funduszu, przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej udzielana jest w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, przedmiotów niezbędnych do wyposażenia stanowiska i nie może być przeznaczona na:

 1. udziały finansowe i rzeczowe we wszystkich typach spółek;
 2. wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne;
 3. wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy;
 4. zakup lokalu, konstrukcji stalowych typu garaż;
 5. zakup nieruchomości;
 6. zakup w formie leasing;
 7. opłaty administracyjne, skarbowe, kaucje, itp.;
 8. remonty maszyn i urządzeń;
 9. reklamę (ulotki, banery reklamowe, ogłoszenia w prasie, w Internecie itp.);
 10. zakup samochodu osobowego, lawety, auto – lawety;
 11. zakup wyposażenia dotowanego ze środków publicznych;
 12. pokrycie kosztów transportu/ przesyłek i dostawy zakupionych rzeczy;
 13. zakup pojazdu przy usługach transportu drogowego;
 14. zakup paliwa;
 15. zakup aukcji, obligacji, udziału w spółkach;
 16. spłatę zadłużenia;
 17. finansowanie innych wyłączeń określonych w przepisach;
 18. finansowanie wydatków związanych z remontem lokalu;
 19. finansowanie wydatków przeznaczonych na zakup towaru, surowców, założenia strony internetowej;
 20. zakup mebli, wyposażenia i sprzętu elektronicznego w formie umowy kupna – sprzedaży;
 21. zakupy od osób spokrewnionych, o których mowa w artykule 14 ustęp 3 punkt 1 Ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

 1. Termin rozpatrzenia wniosku.

1) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Wnioskodawca informowany jest o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni     od dnia doręczenia wezwania. Termin ten ulega przedłużeniu na wniosek Wnioskodawcy złożony przed jego upływem, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić  w terminie z przyczyn nie leżących po stronie Wnioskodawcy. W przypadku niezachowania w/w terminu Wnioskodawca zostaje poinformowany o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

2) Wnioskodawca o sposobie rozpatrzenia wniosku zostaje poinformowany w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu Inowrocławskiego uchwały, o której mowa w art. 35a ust.3 ustawy z dnia       27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3) W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.

4) W   przypadku   pozytywnego    rozpatrzenia   wniosku,   Wnioskodawca    wzywany    jest na  negocjacje  warunków  umowy.  Negocjacje  powinny  zakończyć się w terminie 14 dni       od dnia doręczenia wezwania.

5) W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji Starosta zawiera z Wnioskodawcą umowę.

6) Zwrotem kosztów nie obejmuje się podlegającej odliczeniu kwoty podatku od towarów i usług oraz kwoty podatku akcyzowego.

 

 1. Stałe elementy umowy cywilnoprawnej.

1) Po zakończeniu negocjacji Starosta zawiera umowę z pracodawcą, która w szczególności określa:

 1. termin wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, oraz udokumentowania poniesionych kosztów;
 2. specyfikację wyposażenia stanowiska pracy;
 3. terminy zawarcia umów o pracę z osobą lub osobami niepełnosprawnymi;
 4. termin i wysokość zwrotu kosztów, odpowiednio do przedmiotu umowy;
 5. termin zawiadomienia Wnioskodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy lub wypowiedzeniu umowy o pracę z osobą niepełnosprawną;
 6. zobowiązanie umożliwienia weryfikacji prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy;
 7. przypadki, w których umowa może być rozwiązana przez Starostę a w szczególności:
 • wykorzystanie otrzymanej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem,
 • niedokonanie w ustalonym terminie wyposażenia stanowisk pracy,
 • niezatrudnianie osoby, której dotyczy refundacja przez okres 36 miesięcy od dnia jej zatrudnienia, chyba że w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy zatrudni inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Inowrocławiu jako bezrobotną lub poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu,
 • zbycie maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowiska pracy bez zgody Starosty,
 • zaprzestanie prowadzenia działalności przed upływem 36 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby, której dotyczy refundacja,
 • nieuzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy;
 1. zobowiązanie zwrotu otrzymanej refundacji oraz odsetek naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy;
 2. zabezpieczenie zwrotu kwoty refundacji w formie określonej w umowie.

2) Uruchomienie środków Funduszu następuje po przedłożeniu stosownych do przedmiotu umowy dokumentów, a w szczególności:

 1. rozliczenia i zestawienia kosztów wyposażenia stanowiska pracy;
 2. faktur, rachunków lub dowodów zapłaty;
 3. skierowań dla osób niepełnosprawnych wydanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu;
 4. kopii umów o pracę zawartych z osobami niepełnosprawnymi;
 5. kopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności pracowników;
 6. zaświadczeń o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osoby niepełnosprawne, wydanych przez lekarza medycyny pracy;
 7. oceny technicznej rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną (koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje wnioskodawca) w przypadku wytworzenia środka trwałego systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy;
 8. wypisu z ewidencji wyposażenia i środków trwałych.

3) Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o wyposażonym stanowisku pracy, wydanej na wniosek Starosty.

4) Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy oraz koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy.

5) Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Pracodawca dokonuje zwrotu środków w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną. Pracodawca nie zwraca tych środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu, przy czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do 36 miesięcznego okresu obowiązkowego zatrudniania osoby niepełnosprawnej.

6) Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia zestawienia poniesionych kosztów podlegających refundacji oraz kopii dowodu ich poniesienia w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 

Wnioski mogą być składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.