Starosta Inowrocławski w drodze Zarządzenia Nr 77/2011 z dnia 10 października 2011r. wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej:
 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 5. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 7. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 8. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Z dniem 01.01.2012r rodziny zastępcze z terenu Powiatu Inowrocławskiego, które posiadają staż mniejszy niż 3 lata, objęte zostaną opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r art. 233 ust. 1z późn. zmianami)

  Zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:
 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną,
 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Dyżury koordynatorów:

Pokój 23 parter
tel: 52 35 92 285

Beata Grochola

Poniedziałek - 730 - 1530
Piątek - 730 - 1530

Małgorzata Strzemkowska
Środa - 730 - 1530
Piątek - 730 - 1530

Iwona Żurawska
Czwartek - 730 - 1530
Piątek - 730 - 1530

Pokój 24 parter
tel: 52 35 92 263

Anita Gedowska

Czwartek - 730 - 1530
Piątek - 730 - 1530

Emilia Głuchowska-Gąsiorowska
Poniedziałek - 730 - 1530
Piątek - 730 - 1530

Joanna Baran
Wtorek - 730 - 1530
Piątek - 730 - 1530

Anna Trzebuchowska
Poniedziałek - 730 - 1530
Piątek - 730 - 1530