A A A

Nabór uzupełniający do projektu "Aktywna Mama, aktywny Tata"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
OGŁASZA
NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
w ramach realizacji partnerskiego projektu pn. „Aktywna Mama, aktywny Tata” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze
Adresatami naboru są:
 • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:
 • porycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku (do 800 zł), klubie dziecięcym (do 600 zł), wynagrodzenia dziennego opiekuna (do 600 zł),
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem (do 800 zł).

Finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
Dla osób bezrobotnych skierowane będzie też wsparcie w postaci działań aktywizujących, takich jak:
 • doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje zawodowe.

Rekrutacja potrwa od 4 września 2019 r. do 13 września 2019 r.
Dokumentacja zgłoszeniowa przyjmowana będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, ul. Mątewska 17, pok. nr 017, w godzinach: 730-1400.
Kontakt:
Arleta Krusik - tel. 52 35 92 228
Hanna Lewandowska - tel. 52 35 92 263
Dokumenty zgłoszeniowe:
 • formularz rekrutacyjny,
 • załączniki:
 • dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka/dzieci/ Karta Dużej Rodziny,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica /opiekuna (jeśli dotyczy),
  • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy),
  • zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (jeśli dotyczy) lub oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy,
  • zaświadczenie z zakładu pracy o aktualnym statusie - przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym (jeśli dotyczy),
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu współmałżonka (jeśli dotyczy).